Soviet Murals

Chernobyl-2, Ukraine.
Potsdam, Germany.
Teupitz, Germany.
Chernobyl-2, Ukraine.
Pripyat, Ukraine.
Neues Lager, Germany.
Sperenberg, Germany.
Pripyat, Ukraine.
Forst Zinna, Germany.
Lelev, Ukraine.
Chernobyl-2, Ukraine.
Potsdam, Germany.
Juterbog, Germany.
Pripyat, Ukraine.
Pripyat, Ukraine.